Skip to main content

LATEST UPLOADS

May 28 2010 - 15:32

Ang lahat ng kaapihan, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng kapaitan. Ayaw patahimikin ng mga iyon si Maria Florinda. Isa lang ang alam niya para matahimik ang loob. Paghihiganti! Igaganti niya ang inang si Marcela, ang kasintahang si David, at ang bukas ng anak na si Raffy. Magagawa lang niya iyon kung mapaluluhod sa lupa ang taong umapi sa kanilang lahat. At titiyakin niyang darating ang araw ng pagtutuos!

Yesterday's Over and Gone
May 3 2010 - 23:48

 Ang liwanag ng buwan ang naging saksi sa maalab na pag-iibigan nina David at Maria Florinda. Ang mapanglaw na buwan ang naging kublihan nila ng mga lihim na pagtatagpo. At isang gabi, na nagkukubli ang buwan sa mga ulap, sinaksihan nito ang kanilang paglaya.

By The Moonlight
May 3 2010 - 23:52

Sina Maria Florinda at David - langit at lupa, diyosa at alipin. Sino ang magsasabing nakatadhana sila sa isa’t isa? Pero pinagtagpo sila ng kapalaran, umibig sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Ipinagpasalamat nila ang natagpuang pag-ibig. Nangakong mamahalin at idadambana ang pag-ibig sa mga puso. Lingid sa kanila, isang malaking trahedya ang susubok sa pagmamahalan nila at sasarhan noon ang natitirang pag-asa sa kanilang bukas.

Always In My Heart