Skip to main content

Narito Ka Sa Puso Ko

Narito Ka Sa Puso Ko

Read This Book Online

Print Publisher

Bookware Publishing Corp.

Nagdi-dinner si Andrea sa isang restaurant kasama ang kanyang kaibigan nang marinig ang pagtikhim sag awing kanan niya. Sa paglingon ay sumalubong sa kanyang paningin ang isang pares ng mga mata --- the most beautiful pair of eyes she had ever seen in a man.
“Excuse me. I’m sorry to bother you, pero may gusto lang itanong itong anak ko,” anitong tinitingnan ang batang kahawak-kamay.
Hindi alam ni Andrea kung bakit may kumudlit ng panghihinayang sa kanyang dibdib sa narinig. Of course, hindi pa niya alam noon kung gaano kalaking parte ang gagampanan niya sa buhay ni Brent at kung gaano kamali ang kanyang akalang taken na ito…

4.666665
Your rating: None Average: 4.7 (24 votes)

Read this pocketbook now online! Register na or Log-in