Skip to main content

Bukod Kang Pinagpala

Bukod Kang Pinagpala

Read This Book Online

Publish Date: 

1994

Print Publisher

Harrel Publishing

ISBN: 

971-640-061-6

Katuwaan lang, nagpasuri si Henry sa kaibigang doktor bago nagpakasal kay Anita. Ang resulta ng pagsusuri: Hindi siya maaaring magkaanak. Hindi siya magiging ama kailanman. Inilihim niya iyon kay Anita. Natuloy ang kasal at nagsimula silang mamuhay nang maligaya. Noon sumambulat ang bomba. Nagdalantao si Anita.

Sa Muling Pagbubukas Ng Puso

Sa Muling Pagbubukas Ng Puso

Read This Book Online

Publish Date: 

1992

Print Publisher

Harrel Publishing

ISBN: 

971-640-015-2

Kay Ester inihabilin ni Ligaya ang kabiyak nitong si Nimrod bago ito pumanaw. Bilang isang mabuting kaibigan – at dahil may pagtatangi rin naman siya kay Nimrod - ginawa niya ang lahat ng paraan upang bigyang pag-asa ang lalaking sa malas ay nawalan na ng ganang mabuhay. Kung magagawa niyang buksan ang puso ni Nimrod na ipininid na nito sa tawag ng pag-ibig, iyon ang malaking tanong. Kung ikaw ang umiibig nang lihim, para sa iyo ang kasaysayan ni Ester.